Brukerrådet

Brukerrådets viktigste oppgaver er å være med å utvikle og sikre et godt tjenestetilbud til brukerne. Rådets medlemmer kan ta opp saker på eget initiativ eller etter anmodning /ønske fra brukerne. 

Valg av brukerråd og valgkomité skjer på brukerrådets allmøte innen utgangen av mars hvert år.  

Brukerrådet velges av og blant seniorsenterets brukere for to år ad gangen. Medlemmene kan gjenvelges en gang. Maksimal funksjonstid er fire år. Halvparten av medlemmene er på valg hvert år.


Brukerrådets oppgaver: 

- formidle brukernes ønsker, behov, interesser og synspunkter for ledelsen
- delta ved planlegging og utforming av aktiviteter
- arbeide for å fange opp udekkede behov hos brukerne
- rekruttere frivillige til praktisk arbeid og til gruppeledere
- arrangere allmøter i samarbeid med ledelsen av senteret

Brukerrådet tar gjerne imot forslag og innspill. Forslag kan sendes til 
Margit Nyhus, leder: margit.nyhus@gmail.com.
Tlf. 416 81 182